REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ NA PORTALU DROBNE.FM

Redakcja portalu drobne.fm przyjmuje ogłoszenia drobne w formie:

– bezpośrednio na portalu drobne.fm
-system sms-owy
-na kuponie
– osobiście w Biurach Ogłoszeń: Sieradz – Rynek 14, Zduńska Wola – ul. Kilińskiego 1b

Przepisy ogólne Regulaminu:

  1. Wydawca portalu drobne.fm: Nasze Radio sp. z o.o. 98-200 Sieradz, Rynek 14, NIP 827-10-54-443
  2. Serwis jest platformą łączącą ogłoszeniodawcę, czyli osobę lub firmę zamieszczającą ogłoszenie z użytkownikami, czyli osobami korzystającymi z serwisu straight from the source.
  3. Portal drobne.fm służy do zamieszczania ogłoszeń.
  4. Zabrania się zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń przez (po okresie promocji):
   • firmy reklamujące za pomocą ogłoszeń swoją działalność usługową lub handlową
   • osoby fizyczne reklamujące swoje usługi,
   • biura i pośredników nieruchomości z wyłączeniem pojedynczych ofert sprzedaży nieruchomości.
  5. Ogłoszenia mogą być dowolnie moderowane (edytowane) przez administratorów portalu.
  6. Ogłoszenie uznane za reklamę zostanie usunięte z portalu.
  7. Zamieszczając ogłoszenie w portalu, korzystając z formularzy kontaktowych, zgadzasz się i akceptujesz niniejszy Regulamin oraz portalu drobne.fm
  8. Zamieszczając ogłoszenie w portalu, akceptujesz fakt, iż podane dane kontaktowe w treści ogłoszenia będą powszechnie dostępne dla wszystkich odwiedzających portal drobne.fm.
  9. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń o tym samym tytule i treści do kilku kategorii oraz wielokrotnie tego samego ogłoszenia (przed okresem wygaśnięcia) – ogłoszenia takie mogą zostać usunięte z portalu.
  10. Zabrania się publikowania ogłoszeń:
   • przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany oraz pochodzącymi z przestępstwa ,
   • nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.) ,
   • informacji ściśle politycznych, służących propagowaniu danej opcji politycznej,
   • informacji łamiących ustawę o ochronie danych osobowych,
   • informacji naruszających dobra osobiste, obraźliwych i wulgarnych,
   • matrymonialnych i towarzyskich,
   • innych, zakazanych przepisami prawa polskiego i międzynarodowego,
  11. Ogłoszenia zawierające w treści zakazane sformułowania będą usuwane.
  12. Przedmioty zakazane do oferowania za pośrednictwem serwisu:
   • wszystkie rodzaje leków i produktów leczniczych;
   • napoje alkoholowe,
   • wyroby tytoniowe,
   • oprogramowanie i usługi służące do usuwania tzw. simlock-ów, wyłudzających dane użytkownika bez jego wiedzy, zawierające wirusy, robaki, trojany itp. oraz usuwające kody z komputerów oraz podzespołów komputerów,
   • broń i amunicja,
   • karty telewizyjnych platform cyfrowych, m.in.: NC+ i Polsat Cyfrowy oraz dekodery, które są własnością wcześniej wymienionych podmiotów,
   • oprogramowania w wersji testowej, freeware, shareware,
   • narkotyki i inne środki odurzające,
   • psy i koty (nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w organizacjach, których statutem jest działalność związana z hodowlą psów i kotów rasowych)
   • inne, zakazane prawem polskim i międzynarodowym.
  13. Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, bądź innej formy obrotu zakazanymi produktami lub usługami będą usuwane.
  14. Ogłoszenie dodawane bezpośrednio na portalu drobne.fm może składać się maksymalnie z 500 słów.
  15. Okres publikacji ogłoszenia na portalu drobne.fm wynosi 21 dni dni.
  16. Ogłoszenia drobne dostarczane za pomocą sms i na kuponach mogą zawierać  maksymalnie 10 słów.
  17. Ogłoszenie dodawane bezpośrednio na portalu drobne.fm może zostać wyróżnione przy pomocy płatności Premium SMS
   (poprzez wysłanie SMS za 6 zł + VAT o treści: drobnefm.kod )
  18. Treść sms-a zwrotnego przy sms za 6 zł + VAT
   Twój kod [KOD] Dziękujemy za zakup ogłoszenia i zapraszamy ponowne.”
   Otrzymany KOD należy użyć do autoryzacji wyróżnionego ogłoszenia na portalu drobne.fm. Po wpisaniu prawidłowego KODu ogłoszenie zostanie automatycznie opublikowane w formie wyróżnionej na portalu drobne.fm.
  19. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo wstrzymania emisji lub całkowitego usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
  20. Właściciel portalu nie bierze odpowiedzialności za umieszczenie ogłoszenia w niewłaściwej kategorii przez nadawcę
  21. Ogłoszenia publikowane są bezpłatnie dla osób fizycznych. W czasie promocji, ogłoszenia dla firm są bezpłatne. Istnieje możliwość płatnej promocji na stronie głównej oraz na innych podstronach naszego portalu – więcej http://www.nasze.fm/ran
  22. Portal drobne.fm zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności powiadamiania.
  23. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem http://www.drobne.fm/regulamin oraz w siedzibie Wydawcy: Nasze Radio Sp. z o.o., 98-200 Sieradz, Rynek 14 i 98-220 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 1b
  24. Biuro Obsługi Klienta portalu drobne.fm (+48 43) 822 23 11
   e-mail: bok@drobne.fm
   Kontakt w dni robocze: 09.00-16.00

OGŁOSZENIE DROBNE ZAMIESZCZANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SMS

Postanowienia wstępne:

A)Wydawca portalu drobne.fm: Nasze Radio sp. z o.o. 98-200 Sieradz, Rynek 14, NIP 827-10-54-443

B) Ogłoszeniodawca: osoba lub podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego, i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomość SMS i zamieścić ogłoszenie.

C) Integrator – podmiot firma Bild Presse z siedziba w Łodzi przy ul. Żwirki 17 odpowiadający za obsługę techniczną.

D) Prefiks – słowo: drobnefm umożliwiające zidentyfikowanie Ogłoszenia przez system SMS

1. W systemie SMS publikujemy ogłoszenia na portalu drobne.fm przez okres 21 dni.

2. Ogłoszenia mogą zawierać  maksymalnie 10 słów.

3. Ogłoszenie bez podania ceny, wysłane na nr sms 71601 (koszt 1 zł +VAT) dotyczące ogłoszeń w działach wymagających podania ceny, w dziale płatnym bądź dłuższe niż 10 słów jest nieważne i nie zostanie zamieszczone na portalu drobne.fm.

4. Ogłoszenie zostanie opublikowane na portalu drobne.fm najpóźniej do godziny 16.00 następnego dnia roboczego po dniu wysłania ogłoszenia.

*Przed treścią ogłoszenia należy wpisać słowo drobnefm, jest to prefiks, poprzez który system SMS może zidentyfikować Ogłoszenie. Słowo to nie jest wliczane w treść ogłoszenia.

5. Ogłoszenie z podaniem ceny  lub bez podania ceny, wyłącznie w działach, w których podanie ceny nie jest wymagane:

– sms na numer 71601
– koszt sms:  1 zł + VAT
– ogłoszenia do 10 słów

przykład: „drobnefm sprzedam mieszkanie 25 m kw., Zdunska Wola, 3 tys. zl/m, tel.123456789
lub
„drobnefm kupie dom w Zdunskiej Woli do 100m2, tel.12345669”

 6. Treść sms-a zwrotnego przy sms za 1 zł + VAT:

– „Ogloszenie zostanie opublikowane na portalu drobne.fm najpóźniej do godz. 16.00 nastepnego dnia roboczego. Ogloszenie ważne będzie 21 dni od publikacji.”

7. Ogłoszenie wyróżnione z podaniem ceny  lub bez podania ceny, wyłącznie w działach, w których podanie ceny nie jest wymagane.

– sms na numer 76567
– koszt sms: 6 zł +VAT
– ogłoszenia do 10 słów,
– przykład: „drobnefm Uslugi budowlano-remontowe, gladz, tel.123456789
lub
drobnefm sprzedam mieszkanie 25 m kw., Zdunska Wola, 3 tys. zl/m,  tel.123456789

8. Treść sms-a zwrotnego przy sms za 6 zł + VAT

–   „Ogloszenie zostanie opublikowane na portalu drobne.fm najpóźniej do godz. 16.00 nastepnego dnia roboczego. Wyroznione ogloszenie wazne będzie 21 dni od publikacji.”

 9. W przypadku przekroczenia liczby znaków portal drobne.fm zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszenia lub jego nieopublikowania.

10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

– szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Ogłoszeniodawcę z Usługi SMS
– nieprzekazanie Wydawcy SMS-a z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii komórkowej
– problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawca przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi w charakterze siły wyższej;
– korzystanie z Usługi przez Ogłoszeniodawcę niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
– przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Wydawcy.

11. Poprzez wysłanie SMS z treścią ogłoszenia, Ogłoszeniodawca oświadcza, ze zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.

12. Opłata z tytułu przesłania niezgodnego z Regulaminem sms-a nie podlega zwrotowi.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu realizacji usługi Ogłoszeniodawca zgłasza Wydawcy pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@drobne.fm lub korespondencyjnie na adres: portal drobne.fm, ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz, nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych licząc od dnia publikacji.
 2. Niedotrzymanie terminu powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji Ogłoszenia.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS, treść SMS-a, a także dokładne podanie zarzutów reklamacji.
 4. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wydawca zamieści ogłoszenie w poprawionej wersji na portalu drobne.fm przez kolejne 21 dni po dacie uwzględnienia reklamacji.
 6. Decyzja Wydawcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględniania reklamacji jest ostateczna.

OGŁOSZENIA DROBNE DARMOWE

 1. Istnieje możliwość zamieszczenia ogłoszenia drobnego bezpłatnie na portalu drobne.fm. W tym celu należy wypełnić oryginalny kupon ogłoszeniowy i dostarczyć go do sekretariatu „Nasze Radio” Sp. z o.o. – osobiście lub za pośrednictwem poczty: 98-220 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 1b lub 98-200 Sieradz, Rynek 14.
 2. Ogłoszenia drobne dostarczone na kuponie zostaną opublikowane na portalu drobne.fm najpóźniej do godz. 16.00 następnego dnia roboczego.
 3. Na jednym kuponie może się znajdować tylko 1 ogłoszenie.
 4. Na portalu drobne.fm publikujemy ogłoszenia przez okres 21 dni.
 5. Ogłoszenia drobne dostarczane na kuponie mogą zawierać  maksymalnie 10 słów
 6. Treść ogłoszenia przekazanego na kuponie nie podlega reklamacji, jeśli dotyczy innych rubryk niż te, które są w formularzu.
 7. Ogłoszenie na kuponie bez podanej ceny jest NIEWAŻNE (za wyjątkiem ogłoszeń w działach, w których podanie ceny nie jest wymagane) – Wydawca ma prawo odmówić przyjęcia takiego ogłoszenia.
 8. Ogłoszenia w formie wyróżnionej złożone na Kuponie są PŁATNE:

a)  Koszt 7,00 zł brutto za ogłoszenie.
b)  Publikacja wyróżnionego ogłoszenia przez okres 21 dni od daty zapłaty.

9. Portal drobne.fm nie przyjmuje ogłoszeń towarzyskich i matrymonialnych.

10. Po zakończeniu promocji, ogłoszenia drobne darmowe nie będą dotyczyć firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

11. Redakcja ma prawo odmówić przyjęcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

12. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

13.  Regulamin zamieszczania ogłoszeń na portalu drobne.fm jest ogólnodostępny w sekretariacie wydawcy: „Nasze Radio” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 1b i w Sieradzu, Rynek 14 oraz na stronie: www.drobne.fm

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

 1. Osoby umieszczające ogłoszenia drobne na portalu drobne.fm potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem i w całości ten Regulamin akceptują.
 2. Osoby lub firmy chcące otrzymać fakturę VAT za płatne usługi (z wyłączeniem opłat za sms) świadczone na portalu drobne.fm muszą zgłosić ten fakt w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi, do Biura Obsługi Klienta, osobiście, za pośrednictwem poczty lub mailem z podaniem danych identyfikujących płatną usługę oraz dane wymagane do wystawienia faktury VAT.